Month: פברואר 2019

הפחתה או ביטול מזונות

מתי ניתן לבקש מבימ”ש להפחית ו/או לבטל את המזונות שנפסקו לטובת קטינים? הכלל הרווח הוא כי בכדי לבקש מבימ”ש להורות על הפחתת דמי המזונות ובמקרים חריגים אף לביטול המזונות, יש צורך להוכיח שינוי נסיבות מהותי שלא היה ידוע במועד מתן פסה”ד ו/או שלא היה ידוע במועד עריכת ההסכם. פעמים רבות נשאלת השאלה מהו אותו “שינוי […]